Õppenõukogu

16.09.21

Tapa Keelekümbluskooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu ülesanded:

·         Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

·         Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees. Õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.

·         Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist.

·         Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

·         Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel.

 

Tapa Keelekümbluskooli asjaajamisperioodiks on kalendriaasta. 

 

Tapa Keelekümbluskooli korralised õppenõukogu koosolekud 2021. aastal

Õppenõukogu koosolek nr 1 __.01.2020 (erinevate dokumentide arutamine seose kooli nime muutusega)

Õppenõukogu koosolek nr 2 __.03.2021 (II trimestri kokkuvõtted)

Õppenõukogu koosolek nr 3 __.06.2021 (õpilaste üleviimine järgmisesse klassi, täiendav õppetöö)

Õppenõukogu koosolek nr 4 __.06.2021 (põhikooli lõpetamine, lõputunnistuste väljaanmine, tunnustamine kiituskirjaga põhikooli lõputunnistusel)

Õppenõukogu koosolek nr 5 __.08.2021 (õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täitustamiseks. 2021/2022. õa üldtööplaanni kinnitamine)

Õppenõukogu koosolek nr 6 __.11.2021 (2021/2022 õa I trimestri kokkuvõtted).

 

Tapa Keelekümbluskooli õppenõukogu koosolekud 2021. aastal

Nr

Õppenõukogu toimumise aeg

Õppenõukogu tegevus

Päevakava

Protokolli

number

Otsuse number

1

12.01.2021

(erakorraline)

 1. Õpilase ajutise õppes osalemise keelu arutamine

Protokoll nr 1

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine

2

20. 01.2021

(korraline)

 1. Tapa Keelekümbluskooli õppekava arutelu ja arvamuse andmine muudatuste kohta
 2. Tapa Keelekümbluskooli sümboolika statuut – arutelu
 3. Tapa Keelekümbluskooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord – arutelu
 4. Tapa Keelekümbluskooli töötasukorralduse põhimõtted – arutelu
 5. Tapa Keelekümbluskooli I klassi varase keelekümbluse klassitunnistuste (I ja II poolaasta) vormi kinnitamine.
 6. Tapa Keelekümbluskooli I klassi kahesuunalise keelekümbluse klassitunnistuste (I ja II poolaasta) vormi kinnitamine.
 7. Tapa Keelekümbluskooli 2.-3. klassi klassitunnistuse vormi kinnitamine
 8. Tapa Keelekümbluskooli II kooliastme klassitunnistuse vormi kinnitamine
 9. Tapa Keelekümbluskooli III kooliastme klassitunnistuse vormi kinnitamine
 10. Info

Protokoll nr 2

 1. TKKK varase keelekümbluse I klassi klassitunnistuse vormide kinnitamine
 2. TKKK kahesuunalise keelekümbluse I klassi klassitunnistuse vormide kinnitamine
 3. TKKK II ja III klassi klassitunnistuse vormi kinnitamine
 4. TKKK II kooliastme klassitunnistuse vormi kinnitamine
 5. TKKK III kooliastme klassitunnistuse vormi kinnitamine

3

01.02.2021

(erakorraline)

 1. Õpilase üleviimine paralleelklassi

Protokoll nr 3

7. Õpilase üleviimine paralleelklassi

4

18.03.2021

1. I trimestri õppetöö paranduste ülevaade;

II trimestri õppetöö kokkuvõtted

3. Veebitundide läbiviimine

4. Puudumiste märkimine distantsõppel ja hindamine

5. Info 

Protokoll nr 4

 

5

09.06.2021

1. II trimestri õppetöö paranduste ülevaade 2. III trimestri õppetöö kokkuvõtted

3. Õppeaasta tulemuste analüüs

4. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

5. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

6. Õpilaste klassikursuse kordama jätmise otsustamine

7. Põhikooli lõpetamise otsustamine ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine 8. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine

INFO 

Protokoll nr 5

8. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine

9. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
10. Õpilase klassikursuse kordama jätmine
11. Õpilase klassikursuse kordama jätmine
12. Õpilase klassikursuse kordama jätmine
13. Õpilase klassikursuse kordama jätmine
14. Õpilase klassikursuse kordama jätmine
15. Õpilase klassikursuse kordama jätmine
16. Õpilase klassikursuse kordama jätmine
17. Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuste väljaandmine
18. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel 

6

17.06.2021

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine pärast täiendavat õppetööd
 2. Info

Protokoll nr 6

19. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine pärast täiendavat õppetööd

7

31.08.2021

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine pärast täiendavat õppetööd

 2. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

 3. 2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside

 4. Üldtööplaani kinnitamine

 5. Info

Protokoll nr 7

20. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine pärast täiendavat õppetööd

  __.11.2021 1. 2021/2022 õa I trimestri kokkuvõtted Protokoll nr 8  


Tapa Vene Põhikooli uueks asjaajamisperioodiks alates 01. augustist 2018 on kalendriaasta. 

Tapa Vene Põhikooli 2019 aasta korralised õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu koosolek nr 1 21.02.2019

Õppenõukogu koosolek nr 2 15.03.2019

Õppenõukogu koosolek nr 3 07.05.2019

Õppenõukogu koosolek nr 4 06.06.2019

Õppenõukogu koosolek nr 5 21.06.2019

Õppenõukogu koosolek nr 6 30.08.2019

Õppenõukogu koosolek nr 7 28.11.2019

 

Tapa Vene Põhikooli 2020 aasta korralised õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu koosolek nr 1 24.01.2020

Õppenõukogu koosolek nr 2 12.03.2020

Õppenõukogu koosolek nr 3 27.04.2020

Õppenõukogu koosolek nr 4 14.05.2020

Õppenõukogu koosolek nr 5 05.06.2020

Õppenõukogu koosolek nr 6 19.06.2020

Õppenõukogu koosolek nr 7 28.08.2020

Õppenõukogu koosolek nr 8 01.11.2020

 

Tapa Vene Põhikooli õppenõukogu koosolekud 2020. aastal:

Nr

Õppenõukogu toimumise aeg

Õppenõukogu tegevus

Päevakava

Protokolli number

Otsuse nr

1

21.01.2020

(erakorraline)

 1. Õpilase ajutise õppes osalemise keelu arutamine (otsus nr 1)

Protokoll nr 1

Otsus 1

 

2

12.03.2020

(korraline)

 1. Õppenõukogu nr 7 (2019. a) aruanne otsuste täitmise kohta

 2. II trimesti õppetöö kokkuvõtted

 3. Põhikooli lõpueksamite kinnitamine

 4. Üleminekueksamid

 5. COVID-19 viiruse levik ja info

 6. Info

Protokoll nr 2

 

3

27.04.2020

 1. Õppetöö 27. aprill – 15. mai.
 2. Õppetöö alates 18. maist.
 3. 9. klassi eksamid: matemaatika? Ja eesti keel?
 4. 8. klassi üleminekueksam eesti keelest ja loovtööde kaitsmine? 
 5. Info 

Protokoll nr 3

 

4

14.05.2020

1. Õppetöö läbiviimine alates 18. maist 

2. Nõuded ja põhimõtted 2019/2020 õppeaasta lõpetamise kohta.

Protokoll nr 4

 

5

05.06.2020

(korraline)

1. II trimestri õppetöö paranduste ülevaade;

2. III trimestri õppetöö kokkuvõtted;

3. Õppeaasta tulemuste analüüs;

4. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

5. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

6. Õpilaste klassikursuse kordama jätmise otsustamine

7. Põhikooli lõpetamise otsustamine ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine 8. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

INFO 

Protokoll nr 5

Otsused 2, 3, 4, 5; 6; 7

 

6

19.06.2020 (korraline)

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine pärast täiendavat õppetööd.

Info

Protokoll nr 6

Otsused 8

 

7

28.08.2020

(korraline)

1. 2019/2020 õa kokkuvõte

2. Tasemetööd, eksamid 2020/2021

3. Loovtööd

4. Ültööplaani kinnitamine 2020/2021

Info 

Protokoll nr 7

Otsus 9

8

01.12.2020

(korraline)

1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/2021.õppeaastaks

2. I trimestri kokkuvõtted

3. Loovtööde kinnitamine

4. Info

Protokoll nr 8

Otsus 10