Koolil on

16 klassiruumi
Raamatukogu
Arvutiklass (18 arvutit)
Söökla
Võimla ja jõusaal
Aula
Meditsiini kabinet
Töökoda
Õppeköök 

Kunstiklass

 

MISSIOON 

Kooli eesmärgiks on kujundada positiivset suhtumist

keelekümblusesse, rõhutada keelteoskuse kasulikkust,

luua õppijate vajadustele vastav ja valikuid võimaldav õppekava

ja õppekorraldus ning turvaline ja kaasaegne õppekeskkond.

 

VISIOON

Tapa vene põhikool arendab õpilasi mitmekülgselt,

hoiab ja väärtustab õpilaste emakeelt ja kultuuri ning

tagab alates algkoolist õpilaste sujuva ja

järjepideva ettevalmistuse eestikeelseks  õppeks.

 

PÕHIVÄÄRTUSED

Turvalisus ja koolirõõm

Ühtekuuluvus ja meeskonnatöö

Lugupidamine enese ja kaasinimeste vastu

Rahvakultuuri traditsioonide hoidmine.

 

МИССИЯ ШКОЛЫ

Формирование у детей и родителей позитивного

отношения к языковому погружению;

создание современной безопасной, соответствующей учебной программе, обучающей среды.

 

ВИДЕНИЕ

Русская школа города Тапа всесторонне развивает учащихся; поддерживает их культуру и родной язык;

всем учащимся предлагает широкую последовательную

поддержку в изучении эстонского языка.

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Безопасность

 Радость учения и обучения

Сплоченность в командной работе

Уважение к себе и окружающим

Сохранение народных традиций.

Toimetaja: ANNABEL PAULUS