Keelekümblusprogrammi üldeesmärgid

Eesmärgid on:

  • eesti keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust arusaamisel);
  • vene keele valdamine eakohasel tasemel;
  • klassile vastav edasijõudmine muudes õppeainetes, näiteks matemaatikas;
  • eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine;
  • kolmanda keele hea oskus.

Lapsed õpivad kõiki õppeaineid võrdselt tavakooli õpilastega.

Erinevalt tavakoolist, ei õpita keelekümblusklassis keelt lihtsalt ühe õppeainena, vaid keelt omandatakse suhtlussituatsioonis, õppides teisi õppeaineid (matemaatika, loodusõpetus, geograafia jne). Keel ei ole eesmärk omaette, vaid vahend informatsiooni saamiseks ning suhtlemiseks.

Allikas: http://kke.innove.ee/kkk

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN